کلمه
صافش دومرحله ای متناوب
اشتباه تایپی
whta n,lvpgi hd ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صافش دومرحله ای متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی صافش دومرحله ای متناوب

کلمات مرتبط