کلمه
صباحت
اشتباه تایپی
wfhpj
تلفظ
sabAhat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه صباحت در دهخدا

صباحت. [ ص َ ح َ ](ع اِمص ) خوب روئی و سفیدی رنگ انسان. ضد ملاحت. (غیاث اللغات ). زیبائی. جمال. خوشگلی : در هیچ تاریخ مذکور نیست که کسی را از وزراء آن مآثر مأثورو محامد مذکور و کمال صباحت و وفور سماحت و سیادت در سیاست جمع بوده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 74).
شب همه شب انتظار صبح روئی می رود
کآن صباحت نیست این صبح جهان افروز را.
سعدی.
باران چون ستاره ام از دیدگان بریخت
روئی که صبح خیره شود در صباحتش.
سعدی (کلیات چ مصفا ص 483).
جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید چنانکه در شب تاری صبح برآید. (گلستان طبع قریب ص 145). صبح تابان را از صباحت او دست بر دست. (گلستان ). || (مص ) نیکوروی شدن. (زوزنی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه صباحت در فرهنگ فارسی

خوبروشدن، صاحب جمال شدن، خوبرویی، زیبایی
۱ - ( مصدر ) نیکو روی شدن . ۲ - ( اسم ) خوبرویی زیبایی جمال . ۳ - سفیدی رنگ انسان مقابل ملاحت .
کلمات مرتبط

معنی واژه صباحت در فرهنگ معین

(صَ حَ) [ ع . صباحة ] ۱ - (مص ل .) زیبا شدن ، نیکوروی شدن . ۲ - (اِمص .) زیبایی .
کلمات مرتبط

معنی واژه صباحت در فرهنگ عمید

خوب رو شدن، صاحب جمال شدن، خوب رویی، زیبایی، خوشگلی، جمال.
کلمات مرتبط

صباحت در جدول ها

خوبرویی, زیبایی, جمال و خوبی
کلمات مرتبط

معنی صباحت

صباحت

/sabAhat/

مترادف صباحت: جمال، خوبرویی، خوشگلی، زیبایی، وجاهت، حوری، سپیدرویی ، ملاحت

متضاد صباحت: زشتی
کلمات مرتبط

معنی اسم صباحت

اسم: صباحت
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: زیبایی، جمال
کلمات مرتبط