کلمه
صحیفه
اشتباه تایپی
wpdti
تلفظ
sahife
نقش کلمه
اسم

معنی واژه صحیفه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه صحیفه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه صحیفه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

صحیفه در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی صحیفه

کلمات مرتبط