کلمه
صفتی برای وصف هوا
اشتباه تایپی
wtjd fvhd ,wt i,h
تلفظ
نقش کلمه

صفتی برای وصف هوا در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی صفتی برای وصف هوا

کلمات مرتبط