کلمه
صف شکن
اشتباه تایپی
wt a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صف شکن در دهخدا

صف شکن. [ ص َ ش ِ / ش َ ک َ ] (نف مرکب ) شکننده ٔ صف. برهم زننده ٔ صف دشمن. دلیر. شجاع :
خلق پرسیدند کای عم رسول
ای هژبر صف شکن شاه فحول.
مولوی.
شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان.
حافظ.
گفت ما تو را در این میدان صفدر تصور کرده بودیم تو صف شکن بوده ای. (انیس الطالبین بخاری نسخه ٔ خطی مؤلف ). قارن که حاکم اهواز بود با سپاه صف شکن بمدد هرمز می آمد. (روضةالصفا). رجوع به صف و صف شکستن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه صف شکن در فرهنگ فارسی

( صفت ) بر هم زننده صف ( دشمن ) دلیر شجاع .
کلمات مرتبط

معنی واژه صف شکن در فرهنگ عمید

[عربی. فارسی]
۱. = صفدر
۲. [مجاز] دلیر، دلاور.
کلمات مرتبط

معنی صف شکن

صف شکن


مترادف صف شکن: خطشکن، جنگاور، جنگجو، دلیر، رزمنده، سلحشور، شجاع، صفدر، مبارز
کلمات مرتبط