کلمه
صقور
اشتباه تایپی
wr,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صقور در دهخدا

صقور. [ ص ُ ] (ع اِ) ج ِ صَقر است. (منتهی الارب ) : صاحب اترار چون دید و دانست که بغاث الطیور را با مخالب صقور تبانچه زدن محال است. (جهانگشای جوینی ). و حریص بر صیدفهود و صقور. (جهانگشای جوینی ). رجوع به صقر شود.

صقور. [ ص َق ْ قو ] (ع ص ) زن جلب. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه صقور در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - چرغ چرخ . ۲ - هر مرغ شکاری از باز شاهین و جز آن جمع : اصقر صقور صقار صقاره صقر .
زن جلب
کلمات مرتبط

معنی واژه صقور در فرهنگ عمید

= صقر
کلمات مرتبط

معنی صقور

صقور

کلمات مرتبط