کلمه
صلابت
اشتباه تایپی
wghfj
تلفظ
salAbat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه صلابت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه صلابت در فرهنگ فارسی

معنی واژه صلابت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه صلابت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی صلابت

کلمات مرتبط