کلمه
صمحاء
اشتباه تایپی
wlphء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صمحاء در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی صمحاء

کلمات مرتبط