کلمه
صمغی خوشبو و سرخ رنگ با نام دیگر لیبانون و عسلبند که برای ایجاد رایحه خوش در آتش می ریزند
اشتباه تایپی
wlyd o,af, , svo vk' fh khl nd'v gdfhk,k , usgfkn ;i fvhd hd[hn vhdpi o,a nv Hja ld vdckn
تلفظ
نقش کلمه

صمغی خوشبو و سرخ رنگ با نام دیگر لیبانون و عسلبند که برای ایجاد رایحه خوش در آتش می ریزند در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی صمغی خوشبو و سرخ رنگ با نام دیگر لیبانون و عسلبند که برای ایجاد رایحه خوش در آتش می ریزند

کلمات مرتبط