کلمه
صملاخ
اشتباه تایپی
wlgho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صملاخ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی صملاخ

کلمات مرتبط