کلمه
صمیمی
اشتباه تایپی
wldld
تلفظ
samimi
نقش کلمه
صفت

معنی واژه صمیمی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه صمیمی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه صمیمی در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی صمیمی

کلمات مرتبط