کلمه
صورت متناوب
اشتباه تایپی
w,vj ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صورت متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی صورت متناوب

کلمات مرتبط