کلمه
صیم
اشتباه تایپی
wdl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صیم در دهخدا

صیم. [ صی ی َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صائم. (منتهی الارب ). رجوع به صائم شود.

صیم. [ صی ی َ ] (ع ص ) سخت و استوار توانای گرداندام. (منتهی الارب ).

صیم. [ ص ُی ْ ی َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صائم. (منتهی الارب ). رجوع به صائم شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه صیم در فرهنگ فارسی

صائم
کلمات مرتبط

معنی صیم

صیم

کلمات مرتبط