کلمه
صیک
اشتباه تایپی
wd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صیک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی صیک

کلمات مرتبط