کلمه
ضرب خانه
اشتباه تایپی
qvf ohki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ضرب خانه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه ضرب خانه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ضرب خانه

کلمات مرتبط