کلمه
طاقت شکن
اشتباه تایپی
xhrj a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طاقت شکن در دهخدا

طاقت شکن.[ ق َ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) که طاقت برد و تاب و توان بشکند و بزداید. و رجوع به طاقت فرسا و طاقت زدا شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه طاقت شکن در فرهنگ فارسی

( صفت ) آن که طاقت و شکیب ببرد آنچه که تاب و توان بزداید .
که طاقت برد که تاب و توان بشکند و بزداید .
کلمات مرتبط

معنی واژه طاقت شکن در فرهنگ عمید

شکنندۀ طاقت، آنچه تاب وتوان را از بین ببرد.
کلمات مرتبط

معنی طاقت شکن

طاقت شکن


مترادف طاقت شکن: طاقت زدا، توان سوز، توان فرسا، طاقت گداز، تحمل سوز، شاق، توان زدا
کلمات مرتبط