کلمه
طایفه خالد
اشتباه تایپی
xhdti ohgn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طایفه خالد در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی طایفه خالد

کلمات مرتبط