کلمه
طرافش
اشتباه تایپی
xvhta
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طرافش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی طرافش

کلمات مرتبط