کلمه
طرف منفی
اشتباه تایپی
xvt lktd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طرف منفی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه طرف منفی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی طرف منفی

کلمات مرتبط