کلمه
طریه
اشتباه تایپی
xvdi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طریه در دهخدا

طریة. [ طُرْ ی َ ] (ع اِ) صورتی دیگر از طرنة (بساطالغول ) که در بعضی نسخ از مفردات ابن البیطار آمده است.

طریة. [طَ ری ی َ ] (ع ص ) تأنیث طَری ّ، بمعنی تر و تازه.

طریة. [ طَ ری ی َ ] (اِخ ) دهی است به یمن. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه طریه در فرهنگ فارسی

دهیست به یمن
کلمات مرتبط

معنی طریه

طریه

کلمات مرتبط