کلمه
طریه
اشتباه تایپی
xvdi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طریه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه طریه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی طریه

کلمات مرتبط