کلمه
طل
اشتباه تایپی
xg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه طل در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه طل در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی طل

کلمات مرتبط