کلمه
طل گرفتن
اشتباه تایپی
xg 'vtjk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طل گرفتن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه طل گرفتن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی طل گرفتن

کلمات مرتبط