کلمه
طوره
اشتباه تایپی
x,vi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طوره در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه طوره در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی طوره

کلمات مرتبط