کلمه
طیفور
اشتباه تایپی
xdt,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه طیفور در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه طیفور در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه طیفور در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

طیفور در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی طیفور

کلمات مرتبط

معنی اسم طیفور

کلمات مرتبط