کلمه
عابرسبیل
اشتباه تایپی
uhfvsfdg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عابرسبیل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عابرسبیل

کلمات مرتبط