کلمه
عادت
اشتباه تایپی
uhnj
تلفظ
'Adat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه عادت در دهخدا

کلمات مرتبط

نقل قول های مربوط به عادت

کلمات مرتبط

معنی عادت

کلمات مرتبط