کلمه
عاذریه
اشتباه تایپی
uhbvdi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاذریه در دهخدا

عاذریة.[ ذِ ری ْ ی َ ] (اِخ ) گروهی از فرقه ٔ نجدات میباشند که مردم را به نادانی در فروع مذهب معذور میشناسند. (اقرب الموارد) (ملل و نحل شهرستانی چ مصر ص 187).
کلمات مرتبط

معنی عاذریه

عاذریه

کلمات مرتبط