کلمه
عارض لشکر
اشتباه تایپی
uhvq ga;v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عارض لشکر در دهخدا

عارض لشکر. [ رِ ض ِ ل َ ک َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنکه سپاه را عرض دهد. رجوع به عارض شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه عارض لشکر در فرهنگ فارسی

آنکه سپاه را عرض دهد
کلمات مرتبط

معنی عارض لشکر

عارض لشکر

کلمات مرتبط