کلمه
عاف
اشتباه تایپی
uht
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاف در دهخدا

عاف. (ع ص ) (از: ع وف ) سهل و نرم. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه عاف در فرهنگ فارسی

سهل و نرم
کلمات مرتبط

معنی عاف

عاف

کلمات مرتبط