کلمه
عاف
اشتباه تایپی
uht
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عاف در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی عاف

کلمات مرتبط