کلمه
عاقبت
اشتباه تایپی
uhrfj
تلفظ
'Aqebat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه عاقبت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی عاقبت

کلمات مرتبط