کلمه
عاقبت الامر
اشتباه تایپی
uhrfj hghlv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقبت الامر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی عاقبت الامر

کلمات مرتبط