کلمه
عاقبت اندیش
اشتباه تایپی
uhrfj hknda
تلفظ
'AqebatandiS
نقش کلمه
صفت

معنی واژه عاقبت اندیش در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت اندیش در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

عاقبت اندیش در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت اندیش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عاقبت اندیش

کلمات مرتبط