کلمه
عاقبت اندیشی
اشتباه تایپی
uhrfj hkndad
تلفظ
'AqebatandiSi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه عاقبت اندیشی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت اندیشی در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

عاقبت اندیشی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت اندیشی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عاقبت اندیشی

کلمات مرتبط