کلمه
عاقبت بخیر
اشتباه تایپی
uhrfj fodv
تلفظ
'Aqebatbexeyr
نقش کلمه
صفت

معنی واژه عاقبت بخیر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت بخیر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عاقبت بخیر

کلمات مرتبط