کلمه
عاقبت بینی
اشتباه تایپی
uhrfj fdkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقبت بینی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت بینی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عاقبت بینی

کلمات مرتبط