کلمه
عاقبت نگر
اشتباه تایپی
uhrfj k'v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقبت نگر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت نگر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت نگر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی عاقبت نگر

کلمات مرتبط