کلمه
عاقبت نگری
اشتباه تایپی
uhrfj k'vd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقبت نگری در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت نگری در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی عاقبت نگری

کلمات مرتبط