کلمه
عاقبت نگری
اشتباه تایپی
uhrfj k'vd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقبت نگری در فرهنگ فارسی

دور اندیشی مال اندیشی آخر بینی .
کلمات مرتبط

معنی واژه عاقبت نگری در فرهنگ عمید

عاقبت بینی، عاقبت اندیشی.
کلمات مرتبط

معنی عاقبت نگری

عاقبت نگری

کلمات مرتبط