کلمه
عاقر قوفا
اشتباه تایپی
uhrv r,th
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عاقر قوفا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی عاقر قوفا

کلمات مرتبط