کلمه
عامری
اشتباه تایپی
uhlvd
تلفظ
'Ameri
نقش کلمه
اسم فامیل

معنی واژه عامری در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عامری در دانشنامه عمومی

معنی عامری

کلمات مرتبط