کلمه
عرشی
اشتباه تایپی
uvad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عرشی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عرشی

کلمات مرتبط