کلمه
عزیزک
اشتباه تایپی
ucdc;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عزیزک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عزیزک در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی عزیزک

کلمات مرتبط