کلمه
عقنه
اشتباه تایپی
urki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عقنه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عقنه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی عقنه

کلمات مرتبط