کلمه
علامه لیثی
اشتباه تایپی
ughli gded
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علامه لیثی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه علامه لیثی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی علامه لیثی

کلمات مرتبط