کلمه
علقمه
اشتباه تایپی
ugrli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علقمه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی علقمه

کلمات مرتبط