کلمه
علقمه عقبی
اشتباه تایپی
ugrli urfd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علقمه عقبی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی علقمه عقبی

کلمات مرتبط