کلمه
علقمه (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی
ugrli (hfihl cnhdd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علقمه (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی علقمه (ابهام زدایی)

کلمات مرتبط