کلمه
علوی حنفی
اشتباه تایپی
ug,d pktd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علوی حنفی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه علوی حنفی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی علوی حنفی

کلمات مرتبط