کلمه
علی اکبر حیدری فر
اشتباه تایپی
ugd h;fv pdnvd tv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علی اکبر حیدری فر در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی علی اکبر حیدری فر

کلمات مرتبط