کلمه
علی بزار
اشتباه تایپی
ugd fchv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علی بزار در فرهنگ فارسی

از شعرای اصفهان در قرن پنجم هجری و معاصر با مافروخی اصفهانی بود
کلمات مرتبط

معنی واژه علی بزار در دهخدا

علی بزار. [ ع َ ی ِ ب َزْ زا ] (اِخ ) از شعرای اصفهان در قرن پنجم هجری و معاصر با مافروخی اصفهانی بود. رجوع به محاسن اصفهان مافروخی ص 33 و ترجمه ٔ محاسن اصفهان آوی ص 125 شود.
کلمات مرتبط

معنی علی بزار

علی بزار

کلمات مرتبط