کلمه
عهد شکنی
اشتباه تایپی
uin a;kd
تلفظ
'ahdSekani
نقش کلمه
اسم

معنی واژه عهد شکنی در فرهنگ فارسی

پیمان شکنی و تخلف از شرط و پیمان نکیثه
کلمات مرتبط

معنی عهد شکنی

عهد شکنی

/'ahdSekani/
کلمات مرتبط